Post Image

Ժուկով, ժամանակով․․․
Կանանց իրավունքների տան հոգեբան Լաուրա Հարությունյանը երեխաների հետ անցկացրեց հեքիաթաթերապիա։

Թերպաիայի ընթացքում ընթերցեցինք «Սարսափելի է» հեքիաթը, որն ուղղված էր երեխաների տարբեր բնույթի վախերի, անվստահության, տագնապայնության հաղաթահարմանը։

Comments are closed.